Vedtægter

Nordvest Orienteringsklub - orienteringsløb for alle

Vedtægter for Nordvest Orienteringsklub

§ 1 Navn og hjemsted

Klubbens navn er Nordvest Orienteringsklub (forkortet NOK). Klubbens hjemsted er Thisted Kommune.

§ 2 Formål

Klubbens formål er at dyrke orienteringssport i henhold til Dansk Orienteringsforbund’s (DOF’s) love og regler, jf. § 3, samt at fremme interessen for og udvikling af orienteringssporten i Thy-Mors området.

§ 3 Organisatorisk tilhørsforhold

Klubben er medlem af DOF under DIF og er undergivet disses love og bestemmelser.

§ 4 Medlemskreds

Klubben optager primært medlemmer fra Thy-Mors området, men er i princippet åben for alle uanset bopælsforhold.

Bestyrelsen kan dog afvise personer, om hvem det ikke forventes, at de vil kunne leve op til klubbens formål, jf. § 2.

§ 5 Kontingent

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingentet opkræves 1⁄2- årsvis forud. Nye medlemmer betaler forholdsmæssigt fra den 1. i den måned, hvori de indmeldes.

§ 6 Eksklusion

Et medlem kan ekskluderes af et flertal blandt de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer på en ekstraordinær generalforsamling. Medlemmet skal groft have overtrådt lovene eller på anden måde gennem destruktiv adfærd have bragt sig i et modsætningsforhold til klubbens interesser.

§ 7 Generalforsamlingen

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar, indkaldes med mindst 14 dages varsel.
Indkaldelse til generalforsamlingen sker i klubbladet eller via elektroniske medier.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til behandling, evt. vedtagelse, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 3 måneder før denne skal afholdes.

Oplysninger om indkomne forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, kan oplyses ved henvendelse til formanden 6 dage før afholdelsen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valgafdirigent.
 2. Formandens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år og godkendelse af dette.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Behandling af evt. indkomne forslag.
 6. Valg af formand (på ulige år).
 7. Valg af kasserer (på lige år).
 8. Valg af bestyrelse.
 9. Valg af 2 suppleanter.
 10. Valg af 2 revisorer.
 11. Valg af 1 revisorsuppleant. 12. Eventuelt.

Generalforsamlingen, samt ekstraordinære generalforsamlinger, jf. § 8, er beslutningsdygtige uanset antal fremmødte.

Stemmeberettiget – og valgbar til bestyrelsen – er alle aktive medlemmer, der er fyldt 15 år. For at være stemmeberettiget må man ikke være i kontingentrestance.

Alle fremmødte medlemmer – altså også de, der ikke er stemmeberettiget – har taleret på generalforsamlingen.

Beslutninger – med undtagelse af beslutninger efter § 12 – kræver, at et flertal af de fremmødte og stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

Et stemmeberettiget medlem kan ved skriftlig fuldmagt bemyndige et andet stemmeberettiget medlem til at afgive stemme på generalforsamlingen på medlemmets vegne. Dette medlem tæller med ved opgørelsen af antallet af fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Et medlem må højst medbringe 2 fuldmagter.

Der laves kort beslutningsreferat fra generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten og formanden.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer, jf. § 7, indgiver skriftlig begæring herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om emne, der ønskes behandlet.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker med 14 dages varsel.

§ 9 Klubbens daglige ledelse

Klubbens bestyrelse består af 6 medlemmer. Formand og kasserer vælges for en 2-årig periode. Den øvrige bestyrelse samt suppleanter vælges for et år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv senest 14 dage efter generalforsamlingen.

§ 10 Økonomi, regnskab og revision

Klubbens regnskab løber fra 1. januar til 31. december.
Bestyrelsen er forpligtet til at påse, at formuen administreres bedst muligt. Regnskabet revideres af 2 revisorer, der vælges af generalforsamlingen. Revisorerne har adgang til at efterse alle regnskabsbøger og beholdninger og kan fordre enhver oplysning, som de finder af betydning for udførelsen af deres hverv.

§ 11 Tegningsregler og hæftelser

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden/næstformanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 12 Opløsning

Beslutning om foreningens opløsning kan vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 75% af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Beslutning om opløsning kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

Hvis færre end 75 % af de stemmeberettigede medlemmer er mødt til generalforsamlingen og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor, indkaldes til ny generalforsamling inden 14 dage. På denne kan forslag om opløsning af klubben vedtages, hvis 1⁄2 af de fremmødte og stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

Ved opløsning tilfalder klubbens aktiver almennyttige formål.

§ 13 Vedtægtsændringer

Ændring af disse vedtægter kan kun vedtages af generalforsamlingen af et flertal blandt de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.

§ 14 Datering

Således vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling, den 20. februar 2013.

 

Jane Thode Jensen Jørgen Nørmølle
Formandens underskrift Dirigentens underskrift Dirigentens underskrift